Архиве аутора: Наталија

Конјунктив

Конјунктив је глаголски начин који може да се употреби како у независним тако и у зависним реченицама. Јавља се у свим временима осим футура. Конјунктив у независној реченици Конјунктив у независној реченици има више значења. Подстицај 1. лицем множине конјунктива … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Перифрастична пасивна конјугација

Перифрастична пасивна конјугација показује радњу која треба или мора да се изврши. Предикат конјугације чине герундив и помоћни глагол esse. Помоћни глагол одређује време а герундив јој даје значење (потреба, морање). Lingua Latina discenda est. Латински језик треба да се … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Герундив

Герундив је глаголски придев. Има пасивно значење и означава радњу која мора или треба да се изврши. Гради се од презентске основе, форманта -nd за 1. и 2. конјугацију, -end за 3. и 4. конјугацију, и завршетака -us (m), -a … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Герунд

Герунд је глаголска именица средњег рода. Нема номинатив, а остали падежи се граде од презентске основе додавањем форманта –nd за 1. и 2. конјугацију,  –end за 3. и 4, и падежних завршетака. Мења се по другој деклинацији и има само … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Аблатив апсолутни

Аблатив апсолутни је партиципска конструкција која замењује зависну реченицу (временску, узрочну, условну, допусну). Састоји се од именске речи у служби субјекта и партиципа презента или перфекта у служби предиката – обе речи стоје у аблативу, а партицип се, осим у … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Перифрастична активна конјугација

Перифрастична значи описна. Перифрастична активна конјугација описује намеру да се нека радња изврши. Предикат је сложен и састоји се од партиципа футура актива и помоћног глагола esse. Партицип футура актива даје конјугацији значење (намера), а глагол esse показује лице и … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Партиципи

Партиципи су глаголски придеви. Разликују род, мењају се по падежима као придеви и слажу се као придеви са именицом на коју се односе у роду, броју и падежу. У латинском постоје партиципи презента, перфекта и футура. Партицип перфекта је пасиван, … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Номинатив са инфинитивом

Конструкција номинатива са инфинитивом долази иза глагола који је у пасиву и замењује исти тип реченица као акузатив са инфинитивом. Саму конструкцију чине субјекат у номинативу и предикат у инфинитиву. Глагол у пасиву, који уводи конструкцију, прати лице и број … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Акузатив са инфинитивом

Када се једна обавештајна реченица подреди неком глаголу, њен субјекат прелази у акузатив, а предикат у инфинитив: Discipuli discunt. – Ученици уче.                                      … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар

Инфинитив

Инфинитив је нелични глаголски облик јер не показује ни лице ни број. Сам инфинитив не може да буде предикат у реченици, али може да се употреби као допуна предикату, уз глаголе чији смисао захтева допуну (Треба отићи у продавницу.). У … Наставите са читањем

Објављено под Граматика | Оставите коментар